آموزشی tag:http://alinezhad.mihanblog.com 2020-04-07T12:18:59+01:00 mihanblog.com تمرین مدار منطقی 2015-10-19T20:03:11+01:00 2015-10-19T20:03:11+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/644 alinezhad برای دریافت تمرین درس مدار منطقی اینجا را کلیک کنید اینجا را کلیک کنید ]]> فرم پروپوزال دانشکده امام محمدبافر(ع) 2015-09-29T18:39:54+01:00 2015-09-29T18:39:54+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/643 alinezhad جهت دریافت فایل اینحا را کلیک کنید. جهت دریافت فایل اینحا را کلیک کنید. ]]> فصل سوم ابزاردقیق- سنسورهای فشار 2015-04-29T14:06:08+01:00 2015-04-29T14:06:08+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/640 alinezhad برای دریافت فصلسوم ابزاردقیق- سنسورهای فشار  اینجا كلیك كنید اینجا كلیك كنید


]]>
فصل سوم ابزاردقیق- سنسورهای سرعت 2015-04-22T13:49:27+01:00 2015-04-22T13:49:27+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/639 alinezhad برای دریافت فصل سوم ابزاردقیق- سنسورهای سرعت اینجا كلیك كنید اینجا كلیك كنید ]]> فصل سوم ابزاردقیق- سنسورهای جابجایی 2015-04-15T15:35:51+01:00 2015-04-15T15:35:51+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/638 alinezhad برای دریافت فصل سوم ابزاردقیق- سنسورهای جابجایی اینجا كلیك كنید اینجا كلیك كنید ]]> فصل دوم ابزاردقیق- سنسورهای نوری 2015-04-12T11:42:18+01:00 2015-04-12T11:42:18+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/637 alinezhad برای دریافت فصل دوم ابزاردقیق- سنسورهای نوری  اینجا كلیك كنید اینجا كلیك كنید ]]> فصل دوم ابزاردقیق- سنسورهای حرارت 2015-03-08T10:26:11+01:00 2015-03-08T10:26:11+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/636 alinezhad برای دریافت فصل دوم ابزاردقیق  (سنسورهای حرارت)  تا ابتدا ترمیستور اینجا را كلیك كنید اینجا را كلیك كنید ]]> درس جلسه اول و دوم میکروپرسسور 2015-03-01T13:42:39+01:00 2015-03-01T13:42:39+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/635 alinezhad برای دریافت اسلایدهای درس جلسه اوا و دوم میکروپرسسور اینجا را کلیک کنید. اینجا را کلیک کنید. ]]> فصل اول ابزاردقیق 2015-02-20T07:34:39+01:00 2015-02-20T07:34:39+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/634 alinezhad برای دریافت فصل اول درس ابزار دقیق اینجا را كلیك كنید. اینجا را كلیك كنید. ]]> مبانی دیجیتال 2015-02-17T20:19:06+01:00 2015-02-17T20:19:06+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/633 alinezhad برای دریافت اسلایدهای درس مبانی دیجیتال اینجا را کلیک کنید   اینجا را کلیک کنید   ]]> جزوه آزمایشگاه مبانی دیجیتال 2015-02-05T05:47:28+01:00 2015-02-05T05:47:28+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/632 alinezhad برای دریافت جزوه آزمایشگاه مبانی دیجیتال و دستور كار آن اینجا را كلیك كنید.بعد از دانلود فایل را unzip كنید اینجا را كلیك كنید.
بعد از دانلود فایل را unzip كنید
]]>
جزوه ایمنی در برق - قسمت دوم 2014-12-13T20:20:45+01:00 2014-12-13T20:20:45+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/628 alinezhad برای دریافت قسمت دوم جزوه ایمنی در برق اینجا را كلیك كنید . كلیك كنید . ]]> نمونه سئوالات درس منبع تغذیه 2013-05-17T08:09:01+01:00 2013-05-17T08:09:01+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/609 alinezhad برای دریافت فایل نمونه سئوالات درس منبع تغذیه اینجا را كلیك كنید. تا باز شدن فایل  صبور و شكیبا باشید. برای دریافت فایل نمونه سئوالات درس منبع تغذیه اینجا را كلیك كنید.

تا باز شدن فایل  صبور و شكیبا باشید.

]]>
اصول دستگاههای اندازگیری 2013-05-02T18:53:50+01:00 2013-05-02T18:53:50+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/608 alinezhad برای دریافت فایل اعلائم دستگاههای اندازه گیری اینجا را كلیك كنید برای دریافت فایل اعلائم دستگاههای اندازه گیری اینجا را كلیك كنید

]]>
ساختمان داخلی دستگاههای اندازه گیری 2013-04-20T18:40:00+01:00 2013-04-20T18:40:00+01:00 tag:http://alinezhad.mihanblog.com/post/606 alinezhad برای دریافت فایل به لینک زیر مراجعه کنید http://www.8pic.ir/images/27377239450490415910.jpg http://www.8pic.ir/images/15639969503170640966.jpg http://www.8pic.ir/images/17452816513045027663.jpg http://www.8pic.ir/images/89370973023513633807.jpg http://www.8pic.ir/images/81968021417235648939.jpg http://www.8pic.ir/images/83151087184396630117.jpg http://www.8pic.ir/imag

http://www.8pic.ir/images/27377239450490415910.jpg

http://www.8pic.ir/images/15639969503170640966.jpg

http://www.8pic.ir/images/17452816513045027663.jpg

http://www.8pic.ir/images/89370973023513633807.jpg

http://www.8pic.ir/images/81968021417235648939.jpg

http://www.8pic.ir/images/83151087184396630117.jpg

http://www.8pic.ir/images/46949826892165526435.jpg

http://www.8pic.ir/images/27105103458895514477.jpg

http://www.8pic.ir/images/84056718937057681566.jpg

http://www.8pic.ir/images/10087879736654129688.jpg

http://www.8pic.ir/images/64395212674910818687.jpg

http://www.8pic.ir/images/49226374401216283877.jpg

http://www.8pic.ir/images/48784559376322768431.jpg

http://www.8pic.ir/images/31637109100175307701.jpg

http://www.8pic.ir/images/95032366353700948080.jpg

http://www.8pic.ir/images/26618075387391986704.jpg

http://www.8pic.ir/images/09322482631123184886.jpg

http://www.8pic.ir/images/47240362142830213771.jpg

http://www.8pic.ir/images/32807341641126413655.jpg


]]>